P O Z V Á N K A

N A  S H R O M Á Ž D Ě N Í   V L A S T N Í K Ů  

V souladu se stanovami Společenství pro dům Nad Opatovem 2026 – 2030 svolává výbor shromáždění vlastníků, které se bude konat

dne 14.06.2006 v 18,00 v jídelně KLUBU SENIORŮ Křejpského 1502.

POZOR!!! -  ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ

Ú Č A S T    N U T N Á

 

PROGRAM:

1.       Úvod

1.1.                Prezence a předložení dokladů o zplnomocnění

1.2.                Volba mandátové komise

1.3.                Schválení ověřovatelů zápisu

1.4.                Schválení programu

2.        Hospodaření roku 2005

2.1.    Zpráva výboru společenství o činnosti výboru

2.1.1.  Výsledky referenda dle usnesení č. 9 shromáždění z 15.11.2005

2.2.      Výsledky hospodaření roku 2005

2.3.      Informace o rozúčtování topné sezóny 2005

2.4.    Zpráva kontrolní komise

2.5.    Hlasování o schválení závěrečného vyúčtování roku 2005

3.        Návrh rozpočtu na rok 2006

3.1.      Plán činnosti výboru na rok 2006

3.2.      Navýšení plateb záloh

3.3.      Změna výše DZ

3.4.      Čerpání DZ na rok 2006

3.5.      Změna předpisů s platností od 01.08.2006

3.6.    Hlasování o rozpočtu na rok 2006

4.        Projekt nástavby – informace o dalším postupu

5.       Plán práce shromáždění

6.       Různé – problémy hospodaření, vedení a řízení, spolužití

6.1.                Zkušenosti s výběrem nájemného a návrhy opatření

6.2.                Převody bytů do vlastnictví

6.3.                Právní situace okolo pozemků

7.       Závěr

 

 

 

 

 

V Praze dne 26.05.2006

 

 

 

                                    Ing. David Průdek v.r.                               Ing. Roman Pešta v.r.

                                    místopředseda výboru SVJ                             člen výboru SVJ