P O Z V Á N K A

N A  S H R O M Á Ž D Ě N Í   V L A S T N Í K Ů  

V souladu se stanovami Společenství pro dům Nad Opatovem 2026 – 2030 svolává výbor shromáždění vlastníků, které se bude konat

dne 15.11.2005 v 18,00 v jídelně ZŠ Mikulova 1594.

Ú Č A S T    N U T N Á

PROGRAM:

1.       Úvod

1.1.                Prezence a předložení dokladů o zplnomocnění

1.2.                Volba mandátové komise

1.3.                Schválení ověřovatelů zápisu

1.4.                Schválení programu

2.       Uzávěrka hospodaření roku 2004 a vyúčtování Topné sezóny 2004

2.1.                Žádosti bytů na prominutí penále z vyúčtování topné sezóny 2004

3.       Závěrečné vyúčtování s SBD Pokrok a výchozí rozvaha SVJ

4.       Zpráva výboru společenství o činnosti výboru

5.       Zpráva kontrolní komise

6.       Schválení hospodaření roku 2004, závěrečného vyúčtování s SBD Pokrok a výchozí rozvahy SVJ

7.       Rozpočet na rok 2005 a jeho schválení

8.       Výměna vodoměrů v bytech

9.       Valorizace a úprava záloh na Teplo, TUV a SUV

10.   Projekt revitalizace domu

10.1.            Rozpočtové výhledy na léta 2006 – 2030

10.2.            Předběžné výsledky referenda

11.   Schválení navýšení dlouhodobé zálohy

12.   Schválení plánu činnosti výboru SVJ

13.   Schválení předběžného rozpočtu na rok 2006

14.   Schválení změny předpisu nájemného od 01.01.2006

15.   Plán práce shromáždění

16.   Různé – problémy hospodaření, vedení a řízení, spolužití

16.1.            Zkušenosti s výběrem nájemného a návrhy opatření

16.2.            Převody bytů do vlastnictví

16.3.            Právní situace okolo pozemků

17.   Závěr

 

Podklady k jednotlivým bodům jednání je možné osobně vyzvednout 01.11.2005 a dne 08.11.2005 vždy od 19,00 -19,30 v suterénu vchodu 2026

 

V Praze dne 31.10.2005

 

 

 

                                    Ing. David Průdek v.r.                               Ing. Roman Pešta v.r.

                                    místopředseda výboru SVJ                             člen výboru SVJ