P O Z V Á N K A

N A  S H R O M Á Ž D Ě N Í   V L A S T N Í K Ů  

V souladu se stanovami Společenství pro dům Nad Opatovem 2026 – 2030 svolává výbor shromáždění vlastníků, které se bude konat

dne 22. 03. 2005 v 18,00 v jídelně ZŠ Mikulova 1594.

SHROMÁŽDĚNÍ NAVAZUJE NA SHROMÁŽDĚNÍ ZE DNE 23.02.2005, KTERÉ BYLO PŘEDČASNĚ UKONČENO V DŮSLEDKU ZTRÁTY USNÁŠENÍSCHOPNOSTI.

 

PROGRAM:

1.                Úvod

1.1.                  Prezence a předložení dokladů o zplnomocnění

1.2.                  Volba mandátové komise

1.3.                  Schválení ověřovatelů zápisu

1.4.                  Schválení programu

2.       Výběr správce dle čl. V odst. 1. stanov.

3.       Pořízení nejnutnějšího technického vybavení pro práci výboru

4.       Plán činnosti na rok 2005 v souladu s článkem VII odst. 3 bod o).

5.       Rozhodnutí o rekolaudaci nebytových prostor ve všech objektech.

6.       Návrh na zápis nově zřízeného kontejnerového stanoviště do katastru nemovitostí.

7.       Informace o přípravě změny prohlášení vlastníka (oprava chyb v původním prohlášení, řešení předsíněk, návrh na vytvoření sklepních prostorů) a příprava hlasování v souladu s článkem VII odst. 3 body a), d) a n).

8.       Informace o přípravě dlouhodobého plánu oprav.

9.       Ostatní

9.1.                Žádosti vlastníků o pronájem skladovacích ploch pro nekomerční účely

9.2.                Informace o převodu bytů do osobního vlastnictví a odkoupení pozemků

10.   Různé – problémy hospodaření, vedení a řízení, spolužití

11.   Vytvoření rezervního fondu dle čl. XVI bodu 5 a) stanov.

12.   Závěr

 

V Praze dne 06.03.2005

 

 

 

                                                               Ing. Zdeněk März v.r.                                                 Ing. David Průdek v.r.

                                                                předseda výboru SVJ                                                          místopředseda výboru SVJ

 

Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu hlasů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů společenství, pokud zákon nebo stanovy neurčují jinak.

 

Na minulém jednání bylo přítomno pouze 63% hlasů.

SBD zastupuje 12,3% hlasů.

 Prosím, přijďte, hlasujte! Pokud nemůžete přijít,

poskytněte plnou moc lidem, kterým důvěřujete.