P O Z V Á N K A

N A

S H R O M Á Ž D Ě N Í   V L A S T N Í K Ů  

 

V souladu se stanovami Společenství pro dům Nad Opatovem 2026 – 2030 svolává výbor shromáždění vlastníků, které se bude konat dne 23.02.2005 v 18,00 v jídelně ZŠ Mikulova.

 

Program:

 

·        Informace o probíhající práci na převzetí správy objektu od SBD POKROK

·        Vytvoření rezervního fondu dle čl. XVI bodu 5 a) stanov

·        Výše úhrad za služby dle článku VII odstavce 3, bodů f) – h) v souladu s článkem VIII odst. 9. bod g)

·        Výběr správce dle čl. V odst. 1. stanov a článku VII odst. 3 bod j) a schválení smlouvy se správcem v souladu s článkem V odst. 2 a 3 a článkem VII odst. 3 bod j).

·        Rozpočet a plán činnosti na rok 2005 v souladu s článkem VII odst. 3 bod o).

·        Odvolání a volba členů výboru dle čl. VIII, odst. 3. stanov

·        Rozhodnutí o zrušení nebytových prostor ve všech objektech, potvrzení návrhu na zápis nově zřízeného kontejnerového stanoviště do katastru nemovitostí a změna prohlášení vlastníka (oprava chyb v původním prohlášení, řešení předsíněk) v souladu s článkem VII odst. 3 body a), d) a n).

·        Informace o přípravě dlouhodobého plánu oprav

·        Náplň a plán práce revizní komise v souladu s článkem X odst. 3 stanov

·        Ostatní

o       Pořízení nejnutnějšího technického vybavení pro práci výboru

o       Žádosti vlastníků o pronájem skladovacích ploch pro nekomerční účely

 

 

 

V Praze dne 20.01.2005

 

 

                Ing. Zdeněk März                                                      

                Předseda výboru  

 

 

 

 

 

                …………………………

 

Případné podklady budou distribuovány do schránek, nebo budou k dispozici přímo na shromáždění.